Warunki Rekrutacji

 

WARUNKI  I  KRYTERIA REKRUTACJI  NA  R. SZK.2017/2018

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH  I  LICEALNYCH  NR 2

W  GRODZISKU  MAZOWIECKIM

(Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia)

 

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły

powoła Szkolną Komisję Rekrutacyjno- Kwalifikacyjną, wyznaczy jej

przewodniczącego i określi zadania.

 

 1. S.K.R.K – przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne

– ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły

– sporządza protokoły z każdego etapu postępowania   kwalifikacyjnego

 

 1. 3. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

   

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum i  Branżowej Szkoły I Stopnia składają wniosek (dostępny na stronie www, oraz w sekretariacie szkoły), następnie dostarczają świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, a po otrzymaniu skierowania zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w określonym zawodzie, 2 fotografie.

 

 1. Przy przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum i zasadniczej szkoły zawodowej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200 w tym:
 2. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

– języka polskiego

– historii i wiedzy o społeczeństwie

– matematyki

– przedmiotów przyrodniczych

– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Przeliczając na punkty przyjmując współczynnik 0,2 za 1%

 

 1. 72 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum .

 

Oceny uzyskane przez kandydata zostaną przeliczone na punkty wg poniższej tabeli :

Ocena Ilość punktów Przedmioty wskazane

przez szkołę

  CELUJĄCY 18 język polski

matematyka

język obcy

informatyka

  BARDZO DOBRY 17
  DOBRY 14
  DOSTATECZNY 8
  DOPUSZCZAJĄCY 2

 

 1. 28 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za uzyskanie innych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz za świadectwo z wyróżnieniem i za działalność ucznia w zakresie aktywności społecznej.

 

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem                                                                  7pkt
 2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  3pkt
 3. -Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty za:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego                                                            10 pkt
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                           7 pkt
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                          5 pkt

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem/turniejem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

-Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 7 pkt
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 5 pkt
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego 5 pkt
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego 3 pkt

-Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem/ turniejem, o zasięgu

ponad wojewódzkim lub wojewódzkim przyznaje się:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 7 pkt
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 5 pkt
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu 3 pkt
 6. f) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt

-Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym 4 pkt
 2. b) krajowym 3 pkt
 3. c) wojewódzkim 2 pkt
 4. d) powiatowym 1 pkt
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi        18 punktów

 

 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie:

 

-z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 pkt
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 pkt
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt

 

-historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 pkt
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 pkt
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć dzieli się przez 2.

 

-biologii, geografii, fizyki, chemii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 pkt
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 pkt
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć dzieli się przez 2.

 

-z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 20 pkt
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 pkt
 3. c) dobrym – przyznaje się 13 pkt
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 8 pkt
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 2 pkt

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu, przelicza się w/w określony sposób oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której dotyczy zwolnienie.

 

 

 1. TERMINARZ REKRUTACJI :
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 8 maja od godz.10.00        

do 19 maja do godz. 15.00

 

16 czerwca   do 19 czerwca

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) od 23 czerwca od godz.12.00         do 28 czerwca do godz. 16.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso od 8 maja  do 5 lipca
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 05 lipca do godz.16.00
wydanie przez  szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły od 6 lipca do 7 lipca
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 6 lipca do 14 lipca do godz. 12.00
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 14 lipca do godz. 16.00
Rekrutacja uzupełniająca
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 sierpnia   do 14 sierpnia 16.00;                     

wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne od 10 sierpnia    do 28 sierpnia
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do 28 sierpnia    do godz. 12.00
wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły przy składaniu wniosku do szkoły
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 29 sierpnia   do 30 sierpnia
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 31 sierpnia    do godz. 16.00

 

 

 1. Rodzic kandydata (prawny opiekun) lub pełnoletni kandydat, gdy potwierdza wolę podjęcia nauki powinien złożyć:

-oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

-oryginał zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

– zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w określonym zawodzie,

-2 zdjęcia,

– inne dokumenty.

 

 1. Kandydatów, którzy ukończyli szkołę za granicą (klasę, dany etap edukacyjny w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

 

 1. Przy przyjmowaniu kandydatów do klas pierwszych w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę łącznie kryteria (mają jednakowa wartość) :

 

– wielodzietność rodziny kandydata;

– niepełnosprawność kandydata;

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

 1. Liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę przyjętych kandydatów do poszczególnych oddziałów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 określi dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 1. Odwołanie od wyników rekrutacji

– Kandydatowi, który nie został przyjęty do szkoły w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania uzupełniającego przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

– W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych,  rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

–  Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Uzasadnienie zawierać powinno przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

– Rodzic/opiekun prawny może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

–  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie.

 

 

Grodzisk Mazowiecki, 21.04.2017r.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2

Andrzej Chojnacki