1. Z kart historii …

        Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. liczy sobie 70 lat. Do 1980 roku istniały dwie oddzielne szkoły zawodowe – jedna przy ulicy Wólczyńskiej, (od 1945r.), druga to Technikum Mechaniczne przy ulicy Kilińskiego, w budynku zlikwidowanego Studium Nauczycielskiego, powołana do życia w 1970 roku. Szkoła przy ulicy Wólczyńskiej miała najpierw specjalność mechaniczną, a od 1963 roku – samochodową.

            W styczniu 1945 roku, z inicjatywy Tadeusza Guraja – nauczyciela przedwojennej szkoły zawodowej, padła myśl utworzenia średniej szkoły mechanicznej. W jej skład wchodziły: Gimnazjum Przemysłowe, Liceum i Technikum Mechaniczne, Zasadnicza Szkoła zawodowa o profilu metalowym. Początkowo dyrektorem szkoły został Adam Płocki, następnie funkcję tę przejął Tadeusz Guraj, który był inspiratorem budowy warsztatów szkolnych. W tym czasie kierownikiem warsztatów został Zbigniew Kasprzycki. Kształcenie i wychowanie młodzieży odbywało się w ciężkim trudzie budowania hali warsztatowej i pracy społecznej.

            Zajęcia odbywały się w budynku szkolnym z pięcioma klasami, w małym budynku mieszkalnym mieściła się kancelaria, biblioteka, pokój dyrektora i pokój nauczycielski. W jednym  z baraków urządzono dział obróbki ręcznej, w drugim kuźnię i stolarnię. Dzięki pomocy uczniów i nauczycieli w 1948 roku otwarto świetlicę, stołówkę i internat. W roku 1950 rozbudowano budynek, w którym odbywały się zajęcia dydaktyczne, szkoła miała do dyspozycji 14 sal lekcyjnych. Największym wydarzeniem w życiu szkoły i miasta było oddanie 17.XI.1951 roku do użytku nowego budynku hali warsztatowej. Dyrektor Tadeusz Guraj sprawił, że systematycznie poprawiały się warunki dydaktyczne szkoły. Ulegały modernizacji działy warsztatów, powstawały nowe pracownie, zarówno przedmiotów humanistycznych, jak i zawodowych.

            W 1955 roku dyrektorem szkoły został nauczyciel praktycznej nauki zawodu Stanisław Olc.

            Następnie od 1958 do 1973 roku placówką kierował dyrektor Henryk Bralski. Z jego inicjatywy w 1963 roku otwarte zostało Technikum Samochodowe o specjalności eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych. Dyrektor Henryk Bralski przyczynił się do dynamicznego rozwoju szkoły. Uzdolniona kadra pedagogiczna kształtowała postawy młodzieży przygotowanej do zawodu i tworzącej swą tożsamość na najwyższych wartościach. W 1963 roku zastępcą dyrektora szkoły został Aleksander Kondratiuk, który uczył przedmiotów zawodowych, lubiany był przez młodzież i nauczycieli. Piastował to stanowisko do 1979 roku.

            Dzięki ogromnej inicjatywie dyrektora Henryka Bralskiego 15 października 1969 roku otwarto Samochodową Stację Obsługi, młodzież nie musiała już dojeżdżać na zajęcia praktyczne do warszawskich zakładów. Dopełnieniem obiektów szkolnych miał być nowy budynek dydaktyczny. Dzięki dobrowolnym wpłatom społeczności szkolnej dyrektor zgromadził wystarczające fundusze na wykupienie działki przylegającej do gruntów szkoły pod nowy budynek szkolny, inwestycja nie doczekała się jednak realizacji.

            W 1973 roku stanowisko dyrektora objął Kazimierz Górski, pełniący od roku 1971 do 1973 funkcję kierownika warsztatów. W szkole pracował w latach 1957 – 1974. Uczył wychowania fizycznego, był kierownikiem świetlicy i wychowawcą w internacie.

            W 1974 roku dyrektorem szkoły został Wacław Majchrzak, który był cenionym pedagogiem zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.

            W latach 1973-1975 [wcześniej w latach 1954 – 1960 oraz 1969 -1971] funkcję kierownika warsztatów pełnił Wiesław Dzięciołowski – człowiek pełen inicjatywy, umiejący swoje pomysły wcielać w życie. Dzięki niemu w 1966 roku powstał ośrodek wypoczynkowy w Jedwabnie. Zorganizował on drużynę gokartową, z którą zdobył wyróżnienie na Ogólnopolskich Międzyszkolnych Zawodach Gokartowych w Koszalinie.

            Od 1975 do 1989 roku warsztatami szkolnymi kierował Mieczysław Szczygielski, następnie funkcję tę przejął Kazimierz Rybka. W tym czasie zmodernizowano dział samochodowy i mechaniczny, zakupione zostały nowe maszyny i urządzenia. W roku 1996 otwarto nowoczesną stację diagnostyczną, a dwa lata później salon sprzedaży samochodów osobowych marki Fiat.

            1 stycznia 2000 roku warsztaty szkolne zostały przekształcone w Centrum Kształcenia Praktycznego jako samodzielną placówkę budżetową, kształcącą praktycznie, w której do chwili obecnej nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne.

            Pierwszym dyrektorem Technikum Mechanicznego w latach 1970-1972 był Józef Zieliński. Następnie funkcję tę objął Czesław Czyżkowski, który był dobrym organizatorem i niezwykle dynamicznym człowiekiem.

            1 września 1980 roku na czele połączonych szkół z ulicy Wólczyńskiej i Kilińskiego stanął Czesław Czyżkowski, który z powodzeniem kierował Zespołem Szkół Mechaniczno-Samochodowych do 1991 roku. Powstały wówczas nowe kierunki kształcenia: Technikum Mechaniczne dla Pracujących po ZSZ, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Dokształcająca, Średnie Studium Zawodowe. W tym czasie zastępcą dyrektora był Bogdan Woźnica, który piastował to stanowisko od 1971 roku. Uczył przedmiotów zawodowych, był dobrym nauczycielem i szlachetnym człowiekiem. Szanowała go młodzież i nauczyciele. W 1979 roku zastępcą dyrektora został mianowany Roman Rojek, którego przygotowanie zawodowe, odpowiedzialność oraz rzetelna praca cenione są przez nauczycieli, uczniów i rodziców.

            Od roku 1991 dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych jest Marek Majchrzak, który w latach 1968 – 1972 pracował jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu, a w latach 1972 – 1992 uczył przedmiotów zawodowych. Dyrektor Marek Majchrzak doskonale radzi sobie w nowych, trudnych dla szkoły warunkach materialnych, dba również o dobry wizerunek szkoły poprzez propagowanie kultury i zachęcanie młodzieży do rywalizacji w różnych jej dziedzinach, a także udziału w rywalizacji sportowej. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o rozwój intelektualny, społeczny, kulturalny i estetyczny uczniów. Rozbudza zainteresowania, przyczyniając się do tworzenia atmosfery rzetelnej pracy i wysokiego poziomu kultury osobistej uczniów.

            W dniu 23 czerwca 1995 roku znaczącym wydarzeniem w życiu szkoły było poświęcenie nowego Sztandaru Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w kościele św. Anny w Grodzisku Mazowieckim.

            Równie ważne były obchody 50-lecia istnienia Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych, które odbyły się 14 października 1995 roku. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele św. Anny. W części oficjalnej dyrektor Marek Majchrzak skierował do młodzieży słowa: „W tej szkole (…) zdobywać będziecie nie tylko rzetelną wiedzę, ale jednocześnie uczyć się doceniać i szanować uczciwość, przyjaźń, odpowiedzialność, sprawiedliwość i prawdę”.

            Dyrektor Marek Majchrzak dba o wyposażenie wszystkich pracowni w nowoczesne środki dydaktyczne. Dzięki zaangażowaniu Andrzeja Perzyńskiego, zastępcy dyrektora w latach 1992 – 2003, 1 września 1992 roku powstała w szkole pierwsza pracownia komputerowa. Z jego inicjatywy powstało w 1992 roku Technikum Mechaniczne i Samochodowe dla Dorosłych. Dzięki staraniom Andrzeja Chojnackiego – zastępcy dyrektora od roku 2004 – szkoła otrzymała w następnych latach kolejne pracownie multimedialne wyposażone w najnowszy sprzęt. W chwili obecnej szkoła posiada 3 pracownie komputerowe i Centrum Multimedialne.

            Po wprowadzeniu w Polsce reformy administracyjnej w 1999 roku uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2002 r. przekształcono Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2.

            Bardzo istotna jest kwestia zagwarantowania naszej młodzieży bezpieczeństwa, dlatego w roku szkolnym 2001/2002 dyrektor Marek Majchrzak podjął decyzję o zainstalowaniu monitoringu w szkole. Dzięki kamerom przekazującym obraz wprost do gabinetu dyrektora uczeń jest nadzorowany od momentu pojawienia się przed budynkiem szkoły.

            Dyrektor Marek Majchrzak inicjował otwarcie w budynku naszej szkoły Filii Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, co nastąpiło 1 X 2002r. Dzięki staraniom dyrektora zmieniła się estetyka szkoły i funkcjonalność pracowni przedmiotowych, a szkoła posiada nowoczesną i bogatą bazę dydaktyczną, która stwarza wszechstronne możliwości rozwoju uczniów.

            Obecnie szkoła kształci młodzież w następujących zawodach: technik mechanik, technik informatyk, technik logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii i fryzjer.

            Historię szkoły tworzyła nie tylko kadra kierownicza, ale również nauczyciele i pracownicy administracji. Bez nich szkoła nie mogła funkcjonować należycie. Zarówno w szkole przy ulicy Wólczyńskiej, jak również po połączeniu szkół przy ulicy Kilińskiego kadra administracyjna była płynna. Dla wielu osób szkoła przez wiele lat była jedynym miejscem zatrudnienia, należy im się za to wiele słów uznania.

2. Życie kulturalne szkoły …

            Od początku istnienia szkoły kwitło życie kulturalne. Pod dyrekcją Tadeusza Guraja wydawana była raz w miesiącu gazetka szkolna, organizowano wieczory i poranki literackie. Dyrektor szkoły dbał o wszechstronny rozwój młodzieży, był inspiratorem jej sukcesów w życiu kulturalnym i sporcie. Młodzież systematycznie wyjeżdżała na spektakle teatralne, tradycja ta przetrwała do dziś. W roku szkolnym 1954/1955 odbyły się spotkania z Gustawem Morcinkiem, Władysławem Broniewskim, Wojciechem Żukrowskim oraz występ zespołu „Mazowsze”. Powstał zespół teatralny, który pod kierunkiem Hipolita Szczerkowskiego wystawił spektakl „Ty moja Warszawo”. W tym samym czasie szkoła otrzymała nagrodę w konkursie „Wędrujemy po rodzinnym kraju”.

            W roku szkolnym 1964/1965 druh Stanisław Pawliszewski powołał do życia VIII Wodną Drużynę Harcerską. Pawliszewski rozbudził wśród młodzieży zainteresowanie żeglarstwem, następstwem tego było przyrzeczenie 54 harcerzy w dniu 21 marca 1965 r. W tym samym roku został zorganizowany w Rynie pierwszy obóz żeglarski.

           W latach 1976-1989 Zofia Brysiak była komendantką X szczepu drużyn starszoharcerskich ZHP przy Technikum Samochodowym, który liczył 100 harcerzy, 8 drużyn, w tym 3 wodne. Praca szczepu oparta była na działalności drużyn specjalnościowych: turystycznej, plastycznej, sportowej, muzycznej, fotograficznej i kulturalnej. Szczep ZHP organizował rajdy i zimowiska, letnie zgrupowania oraz hufce pracy na terenie Czechosłowacji i Niemiec.

           W latach 1974-1981 na terenie szkoły organizowano wystawy malarskie, których inicjatorką była Apolonia Walkiewicz. W świetlicy szkolnej eksponowano co miesiąc reprodukcje obrazów z warszawskiej „Zachęty”. Ekspozycje te pozwalały młodzieży na obcowanie ze sztuką, dostarczały wiedzy o malarstwie i kształtowały artystyczną wrażliwość. W roku 1975/76 działał na terenie szkoły Kabaret „Rococo” prowadzony przez Krystynę Słomińską.

           Po połączeniu szkół młodzież miała również okazję do wielu spotkań z ludźmi kultury, sztuki i polityki. Spotkania z wybitnymi ludźmi są ważną tradycją naszej szkoły. Dzięki inicjatywie Barbary Kaczorowskiej i Izabeli Kust w 1991 roku odbyło się spotkanie młodzieży ze znanym dziennikarzem Karolem Szyndzielorzem i posłem na sejm – Zbigniewem Bujakiem. W 1992 roku młodzież spotkała się z historykami – dr Cezarym Królem i dr Andrzejem Szcześniakiem, a także z dziennikarzem Zygmuntem Broniarkiem. W tym samym roku gościliśmy w naszej szkole Krystynę Jandę i dwukrotnie Wojciecha Siemiona. W 1995 roku, dzięki Izabeli Kust, odbyło się spotkanie z Moniką Żeromską – córką Stefana Żeromskiego. W 2000 roku uczniowie klas maturalnych mieli okazję do spotkania z Zofią Kucówną. Ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły i miasta były dwa spotkania z księdzem Janem Twardowskim w 1993 i 2001 roku. Myśl księdza poety: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą (…) kochamy wciąż za mało i ciągle za późno” jest wielkim przesłaniem człowieka do człowieka i stanowi dla nauczycieli i naszej młodzieży nadrzędną wartość, której chcemy być wierni.

            Z entuzjastycznym przyjęciem odbyły się spotkania z poetami Zbigniewem Jerzyną, Józefem Baranem i Zbigniewem Rucińskim, A także z Markiem Kotańskim.

            Nauczyciele naszej szkoły dużą wagę przywiązują do kształcenia humanistycznego młodzieży. Uczniowie wyjeżdżają do Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowego, Muzeum Literatury i innych. Interesującą formą pracy dydaktyczno-wychowawczej są organizowane od kilkunastu lat koncerty Filharmonii Narodowej, które podnoszą poziom kultury muzycznej naszej młodzieży. Uczniowie nie tylko są odbiorcami sztuki, sami również chętnie prezentują swoje umiejętności malarskie, recytatorskie, piosenkarskie, aktorskie i fotograficzne. 27 kwietnia 1994 roku zaprezentowali program artystyczno-historyczny „Witaj Majowa Jutrzenko” dla młodzieży i nauczycieli historii szkół warszawskich. Program ten został wysoko oceniony przez uczestników uroczystości.

            Od 2002 roku działa SZKOT [Szkolne Koło Teatralne], które początkowo prowadził absolwent naszej szkoły i zarazem student Wydziału polonistyki UW – Łukasz Nowacki. Następnie opiekę nad Kołem przejęła nauczycielka języka polskiego Iwona Przybytniak. Uzdolniona aktorsko młodzież zaprezentowała pod jej kierunkiem Pamiętniki Adama i Ewy wg M. Twaina, Moralność Dulskiej, Historię o chwalebnym zmartwychwstaniu i inne.

            W latach 80-tych i 90-tych działał prężnie zespół nauczycieli w Komisji Przedmiotów Matematyczno – Fizyczno – Chemicznych. Wielu naszych uczniów było laureatami i zdobywcami punktowanych miejsc w konkursach matematycznych organizowanych przez ODN. Maturzyści prawie w 100% wybierali matematykę na egzaminie dojrzałości i wiele roczników zdawało egzaminy w komplecie z dobrymi wynikami.

            Do sukcesów szkoły należą też osiągnięcia sportowe naszych uczniów. We wrześniu 1973 roku uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej zostali zwycięzcami „Wielkiego wyścigu kolarskiego o nagrodę Trybuny Ludu”. W roku szkolnym 1974/1975 mistrzostwo w biegach przełajowych zdobył Jacek Czeczota z technikum samochodowego. W 1992 roku uczeń Paweł Kakietek zdobył brązowy medal na mistrzostwach Polski w boksie w wadze 71 kg. W 2000 roku uczniowie wywalczyli II miejsce w finale „Licealiady” chłopców w biegach przełajowych i II miejsce w rywalizacji sportowej szkół w Powiecie Grodziskim w kategorii szkół średnich. W Międzypowiatowym finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku 2001 nasi chłopcy zdobyli I miejsce w biegach przełajowych i II miejsce w piłce ręcznej. W 2002 roku powtórzyli swój sukces zdobywając te same miejsca w obu kategoriach sportowych. Sukcesem było również zajęcie II miejsca w finale w 2005 roku w sztafetowych biegach przełajowych szkół ponadgimnazjalnych chłopców, A w 2006 roku w piłce ręcznej również II miejsce w tych igrzyskach.

            Młodzież naszej szkoły rozwija również zainteresowania zawodowe. W 1979 roku w Turnieju Młodego Mistrza Zawodu o miano najlepszego mechanika-kierowcy, uczeń naszej szkoły K. Buczyński reprezentował warszawski Polmozbyt w Ogólnopolskich Finałach w Poznaniu. W konkursie „Przodujący uczeń w zawodzie”, organizowanym przez Polmozbyt w 1980 roku I miejsce zajął nasz uczeń A. Kuran. Dzięki zaangażowaniu Andrzeja Chojnackiego szkoła w 2000 roku otrzymała tytuł Samochodowej Szkoły Roku w Olimpiadzie Techniki Samochodowej. Nagrody otrzymali uczniowie, opiekun i szkoła. W konkursie Sprawny w Zawodzie Kucharz Małej Gastronomii 2006 uczniowie OHP zajęli II miejsce w województwie mazowieckim.

            Uczniowie chętnie angażują się w prace na rzecz środowiska lokalnego. Aktywnie uczestniczą w akcji „Sprzątanie Świata”, „Dniach Ziemi”, włączają się w ogólnopolskie akcje charytatywne, takie jak: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” „Góra Grosza” – pieniądze są zbierane na rodzinne domy dziecka. Uczniowie chętnie pracują w wielu kołach zainteresowań na terenie szkoły: polonistycznym, recytatorskim, historycznym, dyskusyjnym z wiedzy o filmie i fotograficznym. Z uwagi na duże zainteresowanie problematyką europejską wśród młodzieży i nauczycieli zaistniała potrzeba stworzenia systemu informacji europejskiej i edukacji w tym zakresie, dlatego też w dniu 26 marca 2004 roku z inicjatywy Barbary Załęckiej – nauczycielki geografii – powstał Klub Europejski. Za główne cele przyjęto propagowanie wśród młodzieży jak najszerszej wiedzy na temat Europy – wspólnego dziedzictwa kulturowego, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, bezpieczeństwo i obronę praw człowieka. Uczniowie uczestniczyli w konkursach i olimpiadach wiedzy o UE na szczeblu szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

            W ramach wymiany wiedzy, doświadczeń na temat pracy Klubów Europejskich w innych państwach nawiązano współpracę z Litwą i Portugalią. W ramach programu „Młodzież” opracowano i zrealizowano projekt pt. „Rowerem do Europy” z udziałem polskiej i litewskiej młodzieży na terenie powiatu Grodzisk Maz. – Grzymek 2004. Współorganizatorem projektu była KW OHP, A autorami Barbara Załęcka i Bogdan Jeśka. W sierpniu 2005 roku na terenie Litwy w Giruliali k/Kłajpedy z udziałem polskiej, litewskiej i portugalskiej młodzieży realizowany był projekt pt. „ASPHALT BRIDGES’, finansowany przez UE. W ramach międzynarodowych szkoleń 4 uczniów – członków Klubu – zdobyło certyfikat dający uprawnienia trenerskie w zakresie edukacji europejskiej.

            W ramach współpracy między Powiatem Grodziskim i Powiatem Tomaszpolskim na Ukrainie miała miejsce w naszej szkole wymiana uczniów na przełomie czerwca i lipca 2006 roku. Udział w wymianie wzięło 10 uczniów naszej szkoły i 11 uczniów ze szkół ukraińskich rejonu Tomaszpolskiego. Celem przedsięwzięcia było nawiązanie kontaktów ze wschodnim sąsiadem, zapoznanie się z kulturą obojga narodów, wykorzystanie i usprawnienie umiejętności językowych uczniów oraz poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych Polski i Ukrainy.

            Dzięki kompetencjom, zaangażowaniu dyrektora Marka Majchrzaka i kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Techniczno Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. działalność dydaktyczno-wychowawcza jest kontynuacją rzetelnej i odpowiedzialnej pracy nad wszechstronnym rozwojem osobowym uczniów i przygotowaniem do pracy zawodowej, życia w rodzinie i środowisku lokalnym. 60 lat funkcjonowania Technicznej Szkoły w Grodzisku Mazowieckim utwierdza nas w przekonaniu, że nie zmarnowaliśmy trudnego czasu, przynosiliśmy i przynosimy chlubę miastu, a pokolenia naszych wychowanków są najlepszą promocją Szkoły.

 

 3. DYREKTORZY W LATACH 1946- do chwili obecnej

  

DYREKTORZY 

Tadeusz
Guraj
Dyrektor Szkoły
w latach 1946-1955

 

Stanisław
Olc
Dyrektor Szkoły
w latach 1955-1958

Henryk
Bralski
Dyrektor szkoły
w latach 1958-1973

 

Józef
Zieliński

Dyrektor Szkoły
w latach 1970-1972

 

Kazimierz
Górski
Dyrektor Szkoły
w latach 1973-1974

 

Wacław
Majchrzak
Dyrektor Szkoły
w latach 1974-1980

,

Czesław Czyżkowski
Dyrektor Szkoły
w latach 1980-1991

Marek
Majchrzak
Dyrektor Szkoły
w latach 1991-2011

 

  Andrzej Chojnacki Dyrektor Szkoły

2011 – do chwili obecnej